ముగించు

పాఠశాలలు

KGBV రేగోడ్

KGBV రేగోడ్

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8790229886
పిన్ కోడ్: 502290

KGBV శంకరంపేట్ (A)

KGBV శంకరంపేట్ (A) .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7702076151
పిన్ కోడ్: 502271

KGBV శంకరంపేట్ (R)

KGBV శంకరంపేట్ (R) .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7702076142
పిన్ కోడ్: 502248

KGBV శివంపేట్

KGBV శివంపేట్ .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9493548713
పిన్ కోడ్: 502334

KGBV, ఎల్దుర్తి

KGBV, ఎల్దుర్తి.

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7702076144
పిన్ కోడ్: 502255

MJPTBCWREIS (బాలికలు) హవేళిఘనాపూర్

MJPTBCWREIS (బాలికలు) హవేళిఘనాపూర్ , హవేళిఘన్పూర్ మండలం .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849559078
పిన్ కోడ్: 502113

MJPTBCWREIS కౌడిపల్లి (ఫిషరీస్)

MJPTBCWREIS కౌడిపల్లి (ఫిషరీస్), కౌడిపల్లి మండలం .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7702411445
పిన్ కోడ్: 502316

MJPTBCWREIS కౌడిపల్లి (బాలుర)

MJPTBCWREIS కౌడిపల్లి (బాలుర), కౌడిపల్లి మండలం .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7993456679
పిన్ కోడ్: 502316

MJPTBCWREIS శంకరంపేట్ (A)

MJPTBCWREIS శంకరంపేట్ (A) .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7993456680
పిన్ కోడ్: 502271

MPHS పెద్ద గొట్టిముక్కల

MPHS పెద్ద గొట్టిముక్కల , శివంపేట్ మండలం .

ఇమెయిల్ : deomedak2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9701638159
పిన్ కోడ్: 502334