ముగించు

చికిత్సాలయాలు

నార్సింగి పిహెచ్‌సి

నార్సింగి పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : +918452247066
పిన్ కోడ్: 502248

పాపన్నపేట పిహెచ్‌సి

పాపన్నపేట పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 8500201229
పిన్ కోడ్: 502303

పొందిచంపల్లి పిహెచ్‌సి

పొందిచంపల్లి పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 8374041456
పిన్ కోడ్: 502125

యూపిహెచ్‌సి మెదక్

యూపిహెచ్‌సి మెదక్

ఫోన్ : 8390270029
పిన్ కోడ్: 502110

రంగంపేట పిహెచ్‌సి

రంగంపేట పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 6300084347
పిన్ కోడ్: 502381

రెడ్డిపల్లి పిహెచ్‌సి

రెడ్డిపల్లి పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9951940002
పిన్ కోడ్: 502255

రేగోడ్ పిహెచ్‌సి

రేగోడ్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9394719370
పిన్ కోడ్: 502290

శంకరంపేట్ -ఆ పిహెచ్‌సి

శంకరంపేట్ -ఆ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 6303870343
పిన్ కోడ్: 502271

శంకరంపేట్ -ఆర్ పిహెచ్‌సి

శంకరంపేట్ -ఆర్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9000601696
పిన్ కోడ్: 502248

శివంపేట్ పిహెచ్‌సి

శివంపేట్ పిహెచ్‌సి

ఫోన్ : 9490823481
పిన్ కోడ్: 502334