ముగించు

వ్యవస్థా పట్టిక

జిల్లా కలెక్టర్

ఫోన్: +917093923111

ఇమెయిల్: collector_mdk[at]telangana[dot]gov[dot]in

ఉమ్మడి కలెక్టర్

ఫోన్: 08452-223222

ఇమెయిల్: jc_mdk[at]telangana[dot]gov[dot]in

జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి

ఫోన్: 7093914333

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

నిర్వాహక అధికారి

ఫోన్: 7995088719

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- ఎ

ఫోన్: 7995088719

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- బి

ఫోన్: 7995088719

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- సి

ఫోన్: 7995088724

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- డి

ఫోన్: 6300192520

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- ఇ

ఫోన్: 7995088724

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- ఎఫ్

ఫోన్: 9849604355

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- జి

ఫోన్: 7995088725

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

విభాగం- హెచ్

ఫోన్: 7995088723

ఇమెయిల్: medak[dot]dro[at]gmail[dot]com

 

కలెక్టరేట్ యొక్క సంస్థ చార్ట్