ముగించు

కలెక్టర్ల చరిత్ర

 మెదక్ జిల్లాలో పనిచేసిన కలెక్టర్ల చరిత్ర
క్రమ సంఖ్య కలెక్టర్ పేరు సంవత్సరాలు (నుండి – వరకు)
1 శ్రీమతి. భారతి హోళికేరి , ఐ.ఎ.ఎస్ (11-10-2016) – (02-01-2018)
2 శ్రీ. మణిక్‌రాజ్ కన్నన్, ఐ.ఎ.ఎస్ (03-01-2018) – (13-03-2018)
3 శ్రీ. కె. ధర్మా రెడ్డి , ఐ.ఎ.ఎస్ (14-03-2018) – (31-07-2020)
4 శ్రీ పి. వెంకట రామి రెడ్డి, ఐ.ఎ.ఎస్ (12-11-2020) – (04-02-2021
5 శ్రీ. డా. ఎస్. హరీష్ (08-02-2021) – ప్రస్తుతం