ముగించు

అవార్డ్స్

ఉత్తమ జిల్లా

తల్లిదండ్రుల నిర్వహణ మరియు సంక్షేమం మరియు సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్, 2007 ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా అమలు చేసినందుకు జిల్లా కలెక్టర్ “బెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్” అవార్డును…

వివరాలు